•     wycena przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń,
 •     wycena nieruchomości (grunty, budynki, budowle i lokale) - wykonywana przez rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia państwowe do różnych celów:
  •         zabezpieczeń kredytów bankowych,
  •         sprzedaży,
  •         amortyzacji,
  •         postępowań spadkowych, postępowań przed sądami oraz organami administracji,
  •         przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo własności,
  •         przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
  •         przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
  •         naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  •         naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu na wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tzw. "renta planistyczna",
  •         naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości czy też wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej tzw. "opłata adiacencka",
 •     sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych,
 •     oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali (sporządzanie dokumentacji do wydania zaświadczeń o samodzielności lokali).